Privacy

1. ONDERWERP EN DOEL VAN HET PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid is van toepassing op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door Pinjo BV in het kader van de YUMI app. Pinjo BV verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, evenals deze privacyverklaring.

1.1 De term "Applicatie" verwijst naar het programma van Pinjo BV waarmee Klanten foto's kunnen bestellen via de Yumi applicatie. De Applicatie dient vooraf door de Klant te worden gedownload.

1.2 "Foto's" betekent de foto's die door de Klant met behulp van de Applicatie en dankzij de door Pinjo BV geleverde Diensten worden gecreëerd. Deze foto's worden afgedrukt door Pinjo BV en geleverd in eenenvelop op het door de Klant opgegeven adres. De afmetingen van de foto's zijn 10 x 15 cm.

1.3 Een "Klant" is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Applicatie downloadt en gebruikt om gebruik te maken van de Diensten.

1.4 De “Diensten” omvatten het afdrukken van foto’s en het verwerken van orders.

2. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING?

De persoonsgegevens die de Klant over zichzelf meedeelt via de Applicatie (voornaam, naam en adres, e-mailadres, geboortedatum, Foto’s, telefoonnummer en geslacht) worden verwerkt door Pinjo BV, met zetel te Jozef liesstraat 1, Antwerpen 2018, BE0794147215. De persoonsgegevens van de geadresseerde van de Foto's (voornaam, naam en adres) worden alleen verwerkt met het oog op het verzenden van de Foto's door Pinjo BV. Opdrachtgever treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Opdrachtgever treedt ook op als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de personen die mogelijk zijn afgebeeld op de foto's die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Pinjo BV stuurt.  

3.    WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?


Pinjo BV verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
-       Achternaam
-       Voornaam
-       Adres
-       E-mail
-       Telefoonnummer
-       Leveradres
-       Foto’s
-       De perifere toegangsrechten van het apparaat
-       Bestelgeschiedenis
-       Geschiedenis van claims
-       Geschiedenis van serviceaanvragen
-       Afbeeldingen in onze databanken
-        Contact lijst

Deze persoonsgegevens worden verzameld via de YUMI app en via onze website www.yumiprint.com. Zie voor meer informatie over cookies in ons cookiebeleid. Klanten kunnen gegevens van elkaar niet zien. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. De data wordt enkel gebruikt voor het vervullen van de orders. Indien een klant haar account verwijdert zal haar data ook verwijdert worden.

4. DOELEINDEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

‍De doeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens worden in punten beschreven:
-       Het beheren van contact aanvragen en vragen
-       De accounts van de gebruikers van de app te beheren
-       Het verifiëren van authenticaties
-       Om op zoek te gaan naar nieuwe klanten en contact te onderhouden met bestaande klanten
-       Het verzenden van gerichte reclameboodschappen naar de apparaten van gebruikers
-       Meldingen naar gebruikers sturen
-       De site aantrekkelijk maken en de navigatie optimaliseren
-       Gebruikersprofielen beheren
-       Om het gebruiksproces van de app te optimaliseren.
-       Bestellingen, leveringen, facturatie, betalingen, boekhouding beheren
-       Activiteitenstatistieken opstellen
-       Nieuwe producten en diensten ontwerpen
-       Verzoeken beheren van personen die hun rechten op hun gegevens wensen uitte oefenen.Volgens deze verschillende doeleinden zorgt Pinjo BV ervoor dat aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

-       De toestemming van de natuurlijke persoon is verzameld voor een of meer specifieke doeleinden
-       De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de natuurlijke persoon partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op zijn verzoek zijn genomen
-       De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Pinjo BV onderworpen is
-       De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Pinjo BV tenzij de belangen van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken natuurlijke persoon prevaleren
-         Contactlijst gegevens worden gebruikt om te controleren of kennissen ook de YUMI app hebben. Op deze manier kan men makkelijk gebruik maken van de foto besteldienst zonder dat men de adressen kent van deze vrienden. De app herkent vrienden door middel van het telefoon nummer uit de contactlijst.

5. GEBRUIKT PINJO BV UW PERSOONSGEGEVENS VOOR PROFILERING OF GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN?

Pinjo BV stelt gebruikersprofielen op (enkel op basis van uw toestemming) met betrekking tot zijn website en app om gepersonaliseerde reclame voor te stellen. Pinjo BV leidt de informatie over uw interesses en voorkeuren af uit de persoonsgegevens die het verzamelt over uw gebruik van de website en app. Pinjo BV steltprofielen op en gebruikt deze om gepersonaliseerde reclame te versturen of te tonen op basis van deze interesses en voorkeuren.Pinjo BV neemt in het kader van de applicatie YUMI geen geautomatiseerde beslissingen in de zin van artikel 22van de algemene verordening gegevensbescherming, dat wil zeggen een geautomatiseerde beslissing met aanzienlijke of juridische gevolgen voor u.

6. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Pinjo BV deelt de in het kader van tijdens Diensten verzamelde en verwerkte persoonsgegevens met:Beheerder van de applicatie: Wave 5 NV: Amsterdam, Nederland.
De drukker van de foto’s. PostmastersNV: Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT Arnhem, Nederland. Betaaldienst: Mollie B.V., Amsterdam, Nederland.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

De persoonlijke gegevens en het account van de klant die in het kader van geleverde Diensten zijn verzameld en verwerkt. In principe bewaart Pinjo BV uw persoonsgegevens enkel voor zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden(rekening houdende met de toepasselijke wettelijke bewaar- en/of verjaringstermijnen).Persoonsgegevens die verbonden zijn met contractuele documenten worden bewaard voor een periode van maximaal10 jaar na de beëindiging van uw contract met Pinjo BV.Persoonsgegevens met betrekking tot verzoeken, aanvragen en klachten worden bewaard gedurende 1 jaar na afhandeling van het verzoek, de aanvraag of klacht.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw rechten onder GDPR: Als inwoner van de EU heeft u onder GDPR het recht om:

- toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens
- uw persoonsgegevens te rectificeren
- uw persoonsgegevens te verwijderen
- de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
- bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons gegevens
- om de overdracht van uw persoonsgegevens verzoeken
- te allen tijde uw toestemming in te trekken (indien de verwerking is gebaseerd op toestemming).Indien u uw rechten ten aanzien van Pinjo BV wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met PINJO BV zoals bepaald in artikel 9

9. HOE KAN U PINJO BV CONTACTEREN?

U kan PINJO BV contacteren met al uw vragen of klachten of om uw rechten uit te oefenen:
-      Online via www.yumiprint.com
-      per mail via info@yumiprint.com
-      Per post naar: Pinjo BV, jozef liesstraat 1, 2018 Antwerpen, België.Om veiligheidsredenen vragen wij u om uw volledige contactgegevens en het bewijs van uw identiteit (bijvoorbeeld een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart of van uw rijbewijs waarop uw foto en rijksregisternummer zijn afgedekt) mee te delen. In voorkomend geval behoudt Pinjo BV zich het recht voor om bijkomende bewijsstukken op te vragen.Pinjo BV kan verzoeken weigeren die het overdreven acht of die een misbruik van het toepasselijke recht vormen.

10. WIJZIGINGEN AAN DIT BIJZONDER PRIVACYBELEID

Pinjo BV behoudt zich het recht voor om deze privacy policy te wijzigen, onder meer om een wijziging van eendienst of de wettelijke en/of reglementaire vereisten te weerspiegelen. De wijzigingen aan deze privacy policy worden van kracht op het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website en in de applicatie.