Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

De term "Applicatie" verwijst naar het programma van Pinjo BV waarmee Klanten foto's kunnen laten leveren via de Yumi applicatie. De Applicatie dient vooraf door de Klant te worden gedownload.

"Foto's" betekent de foto's die door de Klant met behulp van de Applicatie en dankzij de YUMI Service worden gecreerd. Deze foto's worden afgedrukt door Pinjo BV en geleverd in een envelop. De afmetingen van de foto's zijn 10 x 15 cm.

Een "Klant" is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Applicatie downloadt en gebruikt om gebruik te maken van de Diensten.
De "Algemene Voorwaarden" verwijzen naar deze Algemene Voorwaarden betreffende de dienst van Pinjo BV.

Een "Bestelling" verwijst naar elke bestelling van Diensten via de Applicatie door de Klant in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

Onder "Dienst" wordt verstaan de door Pinjo BV aangeboden dienst waarmee de Klant via een Smartphone of Tablet foto's kan bestellen en deze in België of Nederland door Pinjo BV kan laten leveren naar een adres in België of Nederland.

"Smartphone of Tablet" betekent een mobiel apparaat met internetverbinding en een besturingssysteem dat de Applicatie ondersteunt, ongeacht de verbindingsmethode (wi-fi, 3G, 4G, etc.).

“Envelop” betekent het finale product. De order met Foto’s worden geprint en daarna verwerkt in een Envelop.

ARTIKEL 2

2.1 Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van de Applicatie en de door Pinjo BV,  met maatschappelijke zetel te Jozef liesstraat 1, 2018 Antwerpen en ingeschreven onder BTW-nummer BE0794.147.215 . Zij zijn van toepassing op elke toegang en raadpleging van de Dienst of de Applicatie door de Klant, alsook op elk gebruik van de Dienst of de Applicatie door de Klant.

2.2 De verzending van de envelop wordt door onze partners Bpost en PostNL verzorgd.

2.3 Bij de het starten van de Applicatie, wordt de Klant verzocht deze Algemene Voorwaarden te lezen en zijn aanvaarding van deze bepalingen te bevestigen door op het vakje "Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden" te klikken dat op zijn Smartphone of Tablet wordt weergegeven. Door dit te doen bevestigt de Klant zijn aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden zonder enig voorbehoud.

2.4 Pinjo BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Elke nieuwe versie of wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt van kracht bij de online publicatie ervan in de Applicatie. De Klant wordt geacht de nieuwe versie of wijzigingen te hebben aanvaard door gebruik te blijven maken van de Applicatie of de Diensten. Elke aankoop of elk gebruik van de Dienst door de Klant wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de Bestelling, zoals geregistreerd door de Applicatie.

ARTIKEL 3

3.1 Met de Dienst, aangeboden door Pinjo BV, kan de Klant een foto van zijn Smartphone of Tablet selecteren, die door Pinjo BV wordt afgedrukt en per post wordt verzonden naar de door de Klant in de Applicatie genoemde ontvanger.

3.2 De YUMI Service is bedoeld voor persoonlijke correspondentie van de Klant en is beschikbaar voor ontvangers die een fysiek adres hebben in België of Nederland zoals door de Klant in de Applicatie opgegeven.

3.3 De bestelprocedure en de Applicatie zijn beschikbaar in het  Nederlands of Engels.

ARTIKEL 4

Deze passage beschrijft de vereisten en verantwoordelijkheden van de Klant bij het gebruik van de Dienst.

4.1 De Dienst is toegankelijk via het internet  zodat de klant moet beschikken over een internetverbinding, een account om de applicatie te downloaden, een compatibele smartphone of tablet met een correct geconfigureerd e-mailadres en een geldig telefoonnummer.

4.2 De klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik van de applicatie en de dienst, en moet deze gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. De klant moet ook maatregelen nemen om zijn persoonlijke gegevens en de toegang tot zijn apparaat te beschermen om identiteitsfraude te voorkomen.In het algemeen benadrukken wij het belang van de verantwoordelijkheid van de klant bij het gebruik van de Dienst en het nemen van voorzorgsmaatregelen om misbruik of frauduleuze activiteiten te voorkomen.

ARTIKEL 5

5.1 De Dienst kan via de Applicatie via internet worden besteld volgens onderstaande procedure. De Klant dient de Applicatie te starten en ervoor te zorgen dat de Smartphone verbonden is met het internet.

5.2 De Bestelling word gemaakt via de volgende methode en stappen:
(i) In eerste instantie moet de Klant kiezen tussen een enkele foto of meerdere foto's. De Klant moet een foto nemen met zijn Smartphone of Tablet of er een selecteren die op zijn Smartphone of Tablet is opgeslagen. Elk verschil in kwaliteit tussen de door de Klant verstrekte foto en de afgedrukte Foto kan te wijten zijn aan de kleuren of weergave en veroorzaakt worden door verschillende factoren zoals de oorspronkelijke kwaliteit van de verstrekte foto. Pinjo BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een dergelijk verschil.
(ii) De Klant voert de naam en het adres van de Ontvanger in, die samen met het optionele bericht ook op de extra foto worden weergegeven.
(iii) Vervolgens heeft de Klant de optie bericht aan de Ontvanger toe te voegen, dat op een extra foto wordt weergegeven.
(iv) De Applicatie geeft na voltooiing van stap (iii) een samenvatting van de Bestelling, met vermelding van de bestelde hoeveelheid en het totaal verschuldigde bedrag (inclusief belastingen). De Klant kan de verzend voorkeuren niet wijzigen. De verzending is altijd niet-prior.(v). Pinjo BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Klant een fout maakt bij het samenstellen van zijn/haar order en de Klant begrijpt dat hij de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de gevolgen van een dergelijke fout. De Klant is tevens verplicht deze Algemene Voorwaarden vooraf te lezen en te accepteren. Door de knop "Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden" aan te vinken, gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
(vi) De Klant wordt verzocht de Dienst te betalen via een systeem op een beveiligde betalingswebsite van derden (Mollie) zoals beschreven in artikel 7 hieronder.
(vii) De Bestelling wordt pas bevestigd en aanvaard nadat het beveiligde betalingssysteem de betaling heeft bevestigd. Elke op deze wijze bevestigde en betaalde Bestelling wordt als volledig en definitief beschouwd, zonder recht op herroeping.

ARTIKEL 6

6.1 De Applicatie is gratis te downloaden van het internet.

6.2 De Dienst en Bestellingen zijn niet gratis en de prijzen ervan komen overeen met de tarieven die Pinjo BV voor de Diensten hanteert op het moment van het plaatsen van de Bestelling. De geldende prijzen zijn te vinden in de Applicatie. Pinjo BV behoudt zich het recht voor deze prijzen te allen tijde te wijzigen zonder dat dit gevolgen heeft voor lopende Opdrachten. De dienstprijs is inclusief frankeerkosten voor het verzenden van de envelop tegen het reguliere Non Prior tarief dat voor dergelijke poststukken geldt.

6.3 De prijzen zijn vermeld in euro's en zijn inclusief alle belastingen en kosten.
6.4 De Dienst en Applicatie zijn webgebaseerd, en de Klant dient op enigerlei wijze (wi-fi, 3G, 4G, etc.) verbonden te zijn met het internet om een Bestelling te plaatsen. De kosten in verband met de internetverbinding zijn uitsluitend voor rekening van de Klant. De Klant wordt aangeraden rekening te houden met de kosten voor de verbinding met het internet via mobiele netwerken, vooral wanneer hij verbinding maakt vanuit het buitenland.

ARTIKEL 7

7.1 De betaling geschiedt via een beveiligde server van een partner van Pinjo BV (Mollie).

7.2 Het bedrag van de Bestelling wordt afgeschreven zodra de Bestelling is bevestigd. De verwerkingsprocedure van de Bestelling begint op dat moment (met uitzondering van weekenden en feestdagen). Indien de betaling niet wordt aanvaard of uitgevoerd, wordt het aankoopproces geannuleerd en worden de geselecteerde elementen verwijderd.

7.3 Tijdens de betaling van de Bestellingen worden de bankgegevens van de Klant veilig doorgegeven aan de betalingsserver (Ingenico en/of elke andere betalingsinstelling die toegankelijk is via de beveiligde website), die de banktransacties op een veilige manier beheert. De bankgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de betalingstransactie. Zij worden niet opgeslagen in de Applicatie.

ARTIKEL 8

8.1 Zodra de Envelop bij Pinjo BV klaar is, wordt deze door de bezorgpartners van Pinjo BV (Bpost of PostNL) gefrankeerd volgens de geldende Pinjo BV tarieven voor dit soort poststukken. De verzending is altijd non-prior.

8.2 De Enveloppen worden afgeleverd op het adres van de ontvanger zoals door de Klant opgegeven in de Bestelling. De verantwoordelijkheid voor het opgeven van een juist en geldig bestemmingsadres ligt bij de Klant in geval de Klant de Ontvanger zélf toevoegd aan de Applicatie. In het geval dat de Klant de Ontvanger reeds in zijn contacten heeft, ligt de verantwoordelijk voor het opgeven van een juist en geldig bestemmingsadres bij de Ontvanger. We leveren alle orders die voor 17u binnenkomen diezelfde dag nog af bij onze bezorgpartner. De leveringstijd hangt af van deze partners.

8.3 Pinjo BV behoudt zich het recht voor een levering of uitvoering van een Order te weigeren van een Opdrachtgever die een eerdere Order niet volledig heeft voldaan of met wie een betalingsgeschil loopt.

ARTIKEL 9

Overeenkomstig artikel VI.53 lid 3 van het Wetboek van Economisch Recht   , kan de Klant geen herroepingsrecht uitoefenen voor  de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

ARTIKEL 10

De rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant met betrekking tot het gebruik van de Dienst. De Klant is volledig aansprakelijk voor de inhoud die hij via de applicatie naar Pinjo BV verzendt en mag geen gegevens, afbeeldingen of bestanden verzenden die ongepast, illegaal, schadelijk of beledigend zijn. De Klant mag geen foto's en/of berichten opslaan, downloaden of verzenden die kunnen aanzetten tot het plegen van strafbare feiten, het imago van Pinjo BV kunnen schaden of in strijd zijn met de geldende wetgeving inzake het verbod op de verspreiding van obscene pornografische afbeeldingen. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat iedere afgebeelde persoon toestemming heeft gegeven voor het gebruik en de verspreiding van zijn afbeelding en dient Pinjo BV volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle kosten en betalingen die Pinjo BV in rekening worden gebracht naar aanleiding van klachten en/of vorderingen van derden op grond van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.De Klant bevestigt dat hij kopieën van de via de applicatie geleverde beelden, of bestanden op eigen risico opslaat en erkent dat Pinjo BV niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies van de originele beelden of bestanden. De dienst wordt uitsluitend geleverd aan particulieren voor strikt privégebruik en de Klant kan geen factuur eisen. De Klant verbindt zich ertoe de dienst niet te gebruiken voor commerciële of professionele doeleinden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Pinjo BV, en Pinjo BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de dienst.

ARTIKEL 11

11.1 De Algemene Voorwaarden van de Dienst van Pinjo BV schetst een aantal belangrijke punten waarvan de Klant op de hoogte moet zijn. Ten eerste controleert Pinjo BV de bestanden die via de Dienst worden verzonden niet, maar als zij door een derde of haar eigen diensten op onjuiste inhoud wordt gewezen, kan zij deze inhoud doorgeven aan de bevoegde gerechtelijke of regelgevende instanties. Pinjo BV behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot de Dienst voor de Klant die de controversiële inhoud heeft aangeleverd te annuleren en daartoe alle wettelijke middelen te gebruiken.

11.2 Pinjo BV behoudt zich het recht voor te weigeren de Foto's te produceren op basis  indien deze niet voldoen aan de in artikel 10 genoemde voorwaarden, zonder dat deze weigering een contractweigering inhoudt in hoofde van Pinjo BV.

11.3  De uiteindelijke versie van de Foto’s kan afwijken van de via de Applicatie aangeleverde Foto van de Opdrachtgever, zowel qua kwaliteit als positionering. De Opdrachtgever aanvaardt  dat de kwaliteit van de uiteindelijke versie van de Foto afhankelijk is van de aangeleverde Foto. Pinjo BV zal nooit Foto's vervangen of terugbetalen indien de Klant de kwaliteit niet bevredigend vindt.

11.4 Pinjo BV kan de Dienst onderbreken voor onderhoud, maar deze onderbrekingen geven geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

11.5 Als de Klant tijdens de Bestelling een verkeerd adres opgeeft, kunnen de Foto's naar de verkeerde ontvanger worden gestuurd en kan Pinjo BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor het per ongeluk versturen van de Enveloppen naar een derde die niet de door de Klant gewenste ontvanger is.

11.6 Pinjo BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de uitvoering van  de Dienst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet. Bovendien kan Pinjo BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade die Opdrachtgever of de ontvanger tijdens de levering of het gebruik van de Dienst ondervindt.

11.7  Pinjo BV is niet aansprakelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht, de toegangstijden, eventuele toegangsbeperkingen op het internet of de netwerken waarop het is aangesloten. Pinjo BV is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen in de netwerken die toegang geven tot de Applicatie, het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de Applicatie veroorzaakt door een telecomoperator, in geval van een transmissiefout of problemen met de beveiliging van de zaken in geval van defecte ontvangstapparatuur.

11.8 Pinjo BV is te allen tijde toegestaan de Diensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde, met name het printen, frankeren en verzenden, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. In geval van uitbesteding blijft Pinjo BV echter altijd verantwoordelijk voor de goede levering van de Diensten aan Opdrachtgever. Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.Tenslotte kan Pinjo BV te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving de verlening van de Diensten en het gebruik van de Applicatie staken, maar dit heeft geen gevolgen voor reeds rechtsgeldig door Pinjo BV ontvangen Bestellingen, die zullen worden uitgevoerd conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 12

Voor de geschetste procedure voor het indienen van een klacht is van belang dat de Klant elke klacht over de Dienst binnen 30 dagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis waarvoor de aansprakelijkheid van Pinjo BV geldt, aan Pinjo BV moet melden. Het indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

ARTIKEL 13

De Applicatie en alle onderdelen daarvan zijn beschermd door auteursrechten, merken of octrooien en het geheel of gedeeltelijk kopiëren, vertalen, wijzigen of verspreiden van deze onderdelen in welke vorm dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pinjo BV of die derden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging.

ARTIKEL 14

De Algemene Voorwaarden, samen met alle Bestellingen van Diensten geplaatst via de Applicatie, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en de Bestellingen van Diensten van YUMU worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, onverminderd artikel VI 83, lid 23 van het Wetboek van Economisch Recht.

ARTIKEL 14

15.1 Geen der partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of niet-uitvoering van haar verplichtingen ten gevolge van gebeurtenissen buiten haar wil of ten gevolge van stakingen, uitsluitingen, werkonderbrekingen, collectieve arbeidsconflicten, onderbrekingen in de energievoorziening, overlijden of arbeidsongeschiktheid van personeel, enz.

15.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of onafdwingbaar blijkt op grond van een wettelijke bepaling van openbare orde of dwingend recht jegens de Klant, wordt deze bepaling als ongeschreven beschouwd. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing.

15.3 Ondanks eventuele schriftelijke of opgeslagen bewijzen die voor Opdrachtgever toegankelijk zijn, komen Partijen overeen dat geautomatiseerde registers die zijn opgeslagen in het computersysteem van Pinjo BV, haar host of beveiligde betalingspartner, gelden als bewijs van communicatie, inhoud van de Bestelling en alle transacties tussen Partijen. In het bijzonder kan de rechter in geval van een geschil de in de Dienst gebruikte identificatiegegevens inzien en het bewijs leveren van de daarin opgenomen gegevens en feiten. Evenzo heeft de rechter toegang tot de verbindingsgegevens van de handelingen die met de identificatiegegevens van de Klant zijn verricht en kan hij het bewijs leveren van de daarin vervatte gegevens en feiten. Tegenbewijs kan echter worden geleverd.

15.4 Het niet of niet tijdig inroepen door een partij van een recht uit hoofde van deze algemene voorwaarden wordt niet beschouwd als een afstand van het recht om zich op een later tijdstip op dit recht te beroepen. Bovendien belet een gedeeltelijke uitoefening van een recht de Partij niet zich op bijkomende uitoefening van dat recht of enig ander recht te beroepen. De in deze Algemene Voorwaarden neergelegde rechten zijn cumulatief en sluiten geen enkel ander recht uit dat is neergelegd in de op deze Algemene Voorwaarden toepasselijke wet- en regelgeving.